Vilkår

for bruk av Intellipush

   

1. Generelt

Intellipush er utviklet og eies av Intellipush AS. Intellipush er en internettbasert tjeneste for kommunikasjon, og skal levere tjenester i overensstemmelse med disse vilkår (“Vilkårene”). Intellipush AS forbeholder seg retten til å endre vilkårene. Dersom endringen er til ugunst for kunden, vil endringen bli varslet skriftlig minst en måned i forveien.

2. Kredittsjekk mv.

Intellipush AS kan innhente kredittvurdering av kunden. Intellipush AS forbeholder seg også retten til uten begrunnelse, å kunne unnlate å tilby en eller flere tjenester og/eller leveranser til kunden.


3. Ansvar

3.1 Reklame

Sending av SMS meldinger i reklameøyemed er forbudt med mindre hver enkelt mottaker eksplisitt har godtatt mottak av reklame fra avsender. Kunde skal omgående dokumentere slikt samtykke på forespørsel fra Intellipush AS.

3.2 Lovlighet

Kunde er ansvarlig for innholdet i meldingene som sendes, og meldinger som kan betraktes som ulovlige eller støtende ihht. lov i mottakerlandet er ikke tillatt å sende. Kunde plikter å følge det til enhver tid gjeldende regelverk og relevant praksis, herunder straffelovens bestemmelser om pornografi, markedsføringsloven bestemmelser om markedsføring, personopplysningslovens bestemmelser om behandling av personopplysninger, e-handelslovens bestemmelser om informasjonsplikt, åndsverkslovens bestemmelser om rettigheter til åndsverk, ekomlovens bestemmelser om sikkerhet og behandling av personopplysninger og lotterilovens bestemmelser om lotteri. Kunde plikter å opptre på en måte som ikke kan skade Intellipush eller mobiloperatørenes rykte eller integritet i markedet.

3.3 Bruk av tjenester med overtakstert SMS

Kunde plikter å sjekke leveringskvitteringer og oppdatere interne systemer slik at kunde avslutter levering av tjenester til en sluttbruker dersom sluttbruker ikke er definert som aktiv i mobilnettet. Det er ikke tillatt å sende overtakserte SMS meldinger til mottagere som ikke eksplisitt har bedt om en slik tjeneste, enten i form av engangsforespørsel eller abonnement på varslingstjeneste. Samtlige meldinger som er overtaksterte må inneholde instruksjoner til hvordan man kan stoppe/melde seg av tjenesten. Sluttbruker sin påmelding/bestilling av overtaksert innhold skal være sporbart i Intellipush sine logger over innkommende SMS meldinger. Ved misbruk av dette vil det ikke bli utbetalt provisjon, samt det vil bli vurdert å anmelde forholdet.

3.4 Misbruk av tjenesten

Ethvert påviselig forsøk fra Kunden og sine medansatte på å misbruke Intellipush sine tjenester og dens funksjonalitet vil føre til at Kunden stilles til ansvar for disse handlinger. Misbruk av tjenesten kan til eksempel være forsøk på hacking av server/database, misbruk av passord og brukernavn, misbruk av SMS tjenesten, misbruk av takserte CPA meldinger (mottaker betaler), og andre forsøk som normalt kan knyttes opp til ulovlig eller kritikkverdig oppførsel. Misbruk vil føre til umiddelbar oppsigelse av avtale, og en eventuell politianmeldelse av Kunden. Eventuelle merkostnader knyttet til misbruk av tjenesten vil bli rettet mot og fakturert Kunden.

3.5 Eierskap av bruker

Kunden vil få ett brukernavn og passord for å kunne logge seg inn, samt benytte Intellipush sine tjenester. Brukernavn og passord til tjenesten skal ikke gis til en tredjepart, uten at dette er avtalt med Intellipush AS på forhånd.

3.6 Databehandling

Kunden gir Intellipush AS tillatelse til å lagre mobilnummer, meldingstekst og tidspunkt for sendte og mottatte SMS/MMS meldinger med det formål å presentere dette som historikk for Kunden gjennom Intellipush. Det er Kundens ansvar å aktivt be om inngåelse av Databehandleravtale som regulerer forholdet mellom Behandlingsansvarlig(Kunden) og Databehandler(Intellipush AS) ytterligere dersom Kunden ser at dette er et krav i henhold til egne rutiner for forsvarlig behandling og lagring av data.


4. Pris og fakturering

4.1 Pris

Gjeldende priser vil til enhver tid være synlig på www.intellipush.com, eller på egen kundespesifikk prisliste dersom dette inngår i avtalen.

4.2 Prisendringer

Endringer i SMS priser hos operatør eller annet ledd utenfor vår kontroll kan påløpe når som helst. Endringer i den faste månedlige prisen kan maksimalt inntreffe en gang per år. Intellipush vil varsle alle prisendringer minimum 1 måned i forkant per e-post.

4.3 Fakturering

Hver kunde vil bli fakturert i henhold til forbruk den siste perioden. Bruken faktureres på etterskudd per måned hvis ikke annet er avtalt. Intellipush forbeholder seg retten til å samle opp flere måneders bruk til en faktura, dersom fakturaen ikke oversiger kroner 300,-.

Den månedlige avgiften blir også fakturert etterskuddsvis.

Intellipush AS benytter elektronisk fakturering. Faktura vil bli sendt til avtalt e-postadresse. Alle fakturaer blir sendt i PDF format, som kan leses med Acrobat Reader. Kunden har selv ansvar for at han får lest sine fakturaer, og for å melde ifra til Intellipush AS dersom det oppstår problemer eller feil vedrørende dette. Dersom kunden ønsker faktura per post, vil det bli tillagt et administrasjonsgebyr.

Faktura gis med 14 dagers betalingsfrist regnet fra utstedelse.

4.4 Omstridte fakturaer

Dersom kunden mener at faktura er uriktig, skal Kunden gi skriftlig melding til Intellipush med spesifisering av de endringer som kunden mener er nødvendig, og en begrunnelse for de foreslåtte endringer innen fakturaens forfall. Dersom partene blir enige om endringer i en faktura, skal disse endringene gjenspeiles i neste faktura som utstedes av Intellipush AS.

4.5 Forsinket Betaling

En faktura som ikke er betalt innen tyve (20) dager fra utstedelse er å anse som forfalt, og er gjenstand for forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven. I tillegg til forsinkelsesrente, vil Intellipush AS også kunne kreve et purregebyr. Intellipush AS forbeholder seg retten til å innstille, avslutte eller avgrense sine Tjenester for Kunden ved forsinket betaling, uten at dette skal begrense Intellipush AS øvrige rettigheter.

4.6 Avregning ved bruk av overtaksterte SMS

Kunden vil via sin innloggede side på www.intellipush.com ha oversikt over alle meldinger som er mottatt. Dersom akkumulert provisjon en måned overstiger kroner 300,- vil kunden motta en avregning fra Intellipush AS for sitt tilgodehavende. Utbetaling skjer senest den 20. i den påfølgende måneden.


5. Drift

5.1 Vedlikehold

Alt vedlikehold og oppgradering av tjenesten vil bli gjort i tidsrommet 23.00 – 04.00, og noe nedetid kan derfor forventes i dette tidsrommet.

5.2 Support

Ved problemer med tjenesten, kan Intellipush nås på følgende måter: E-post: Klikk her. TLF: 400 41 952 Alle henvendelser vil bli besvart senest i løpet av neste virkedag.

5.3 Feil ved tjenesten

Intellipush fraskriver seg et hvert ansvar for nedetid og utilgjengelighet som skyldes eksterne leverandører av bredbåndslinjer og teleoperatører, eller andre eksterne forhold som Intellipush AS ikke har mulighet til å kontrollere. Intellipush vil i slike sammenhenger ta kontakt med den eksterne leverandøren for å opplyse dem om forholdet, slik at de kan iverksette tiltak for retting av feil.

5.4 Ansvarsbegrensning

I lovens videste forstand skal Intellipush AS eller underleverandører aldri stilles til ansvar for noen skader eller tap (inkludert skade eller tap av fortjeneste, driftsavbrudd eller andre tap) som følge av bruk eller manglende mulighet for bruk av Intellipush produktet, selv om Intellipush AS har blitt informert om slike skader. Intellipush AS er ikke ansvarlig for noen konsekvensskader hvis en melding sendt, eller forsøkt sendt via Intellipush, ikke kommer frem til mottaker. Tjenesten stilles til rådighet ”som den er”, uten garantier av noen slag. All risiko forbundet med bruk av tjenesten bæres av Kunde.


6. Andre vilkår

6.1 Taushetsplikt

Både Intellipush AS og Kunden plikter å bevare taushet om all informasjon de får kjennskap til som følge av denne Avtalen, og som ikke er allment kjent. Dette gjelder både informasjon vedrørende den annen part og andre utenforstående tredjeparter. Hver av partene plikter å foreta nødvendige skritt for å sikre at ansatte og andre i deres tjeneste overholder taushetsplikten. Disse bestemmelsene om taushetsplikt skal gjelde i to (2) år etter utløpet eller opphøret av Avtalen.

6.2 Presse og Media

Hvis ikke annet er avtalt mellom partene, forbeholder Intellipush AS seg retten til å kunne benytte kundens navn som referanse til markedsføring samt opplyse om at de er samarbeidspartnere. Intellipush AS har også anledning til å legge kunden på en egen referanseliste med en kort forklaring til hva kunden benytter produktet til.

6.3 Volumbegrensning

Dersom annet ikke er avtalt mellom partene, er maks meldingsvolum per måned satt til 5000 meldinger. Dette er kun gjort av sikkerhetsmessige årsaker så ingen kan misbruke kontoen din og sende ut et vesentlig volum. Vi øker gjerne denne grensen ved behov. Ta kontakt med oss her. dersom det skulle være behov for å øke denne grensen.

6.4 Oppsigelse

Kunden tegner seg inn på en bindingstidi seks måneder, og etter dette kan avtalen når som helst sies opp skriftlig av begge parter, og løper da ut inneværende kalendermåned. Ved oppsigelse av avtalen skal Kunden betale til Intellipush AS alt vederlag og utgifter som er påløpt til og med utløpet av oppsigelsesperioden. Med skriftlig varsel menes post eller e-post.

6.5 Force Majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lock-out, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure.

6.6 Tvist

Dersom det oppstår tvist mellom avtalepartnerne om tolkning eller rettsvirkningene av denne avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Fører slike forhandlinger ikke frem innen en måned løses tvisten ved voldgift i Fredrikstad.

x
x
x
x